Pozdravljeni!
Moje ime je Bojan Turunčič
sem profesor pedagogoke in sociologije

Predstavitev

Inštrukcije za glavo in telo lahko potekajo na domu ali v šoli.


1. INSTRUKCIJE osnovna šola
Učna pomoč.
Kognitivni trening (pozornost, koncentracija, spmin, ...).
Razvijanje osebnmosti (talentov, ustvarjalnosti-kreativnosti, ...).
Pedagoško vodenje.
2. KOGNICIJA srednješolci in študenti
Kognitivni trening.
3. DIDAKTIKA vrtec, osnovna šola
Razvijajne didaktičnih sredstev in pripomočkov.
Didaktične igre.
Miselne igre.
4. DEMENCA vse starostne skupine
Preventivne kognitivne vaje in igre.
5. HUJŠANJE vse starostne skupine
Uravnavanje telesne teže zdrava telesna teža.

O Meni

Rojen sem 17. 9. 1960. Po osnovni šoli sem se odločil za poklic lesnega tehnika in končal šolo v Ljubljani.
Po tem sem se zaposlil v tovarni. Leta 1996 pa mi je bila ponujena priložnost v pedagoškem poklicu.
Kot inštruktor sem se zaposlil v centru CŠOD, ki izvaja šolo v naravi.
Leta 2001 sem se odločil, da si pridobim ustrezno izobrazbo in tako končal univerzitetni študij pedagogike in sociologije na Pedagoški fakulteti v Mariboru.
Tako sem postal učitelj pedagogike in sociologije.
Moje specifično področje delovanje je pedagoško vodenje osnovnošolcev:
Učencev z osebnimi potrebami, nadarjenih učencev, učencev s posebnimi potrebami, učencev z učnimi težavami.
Povdarek mojega delovanja je na motivaciji, na odkrivanju in razvijanju talentov, na razvijanju logičnega mišljenja,
na didaktični igri, na razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti.
K pedagoškemu procesu pristopam celostno; v aktivnosti vključujem elemente, ki izgrajujejo občutek: varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti.
Polagam pozornost na kognitivno specifiko učenca, kar mi omogoča globji vpogled v temeljne in specifične potrebe
mladostnika, ki zadevajo razvoj, učenje in doživljanje.
Na podlagi tega oblikujem pedagoške, didaktične in socialne aktivnosti, ki pomagajo učencem razumevanje:
predmetne snovi, sebe in svojih potreb. Skratka zavzemam se učenčevo celostno osebnostno rast,
da bo v življenju uspešen in bo življenjske probleme razumel kot izziv, in jih konstruktivno reševal.
Na socializacijskem področju izvajam raznovrstne aktivnosti (socialne in druge igre, interakcijske vaje),s ciljem
pridobiti socialne veščine in graditi osebnost v skladu z razvojno stopnjo in individualno potrebo mladostnika.

Dodatna znanja in sposobnosti :


Licenca za izvajanje programa;
pozitivno samovrednotenje otrok in mladostnikov;
učitelj smučanja;
vodnik kanuja in lokostrelstva;
vodnik športnega plezanja.
Izvajam: šahovsko, gledališko (lutke, igra) in etnološko dejavnost (statve, fajfarska obrt)
ter ustvarjalne delavnice (izdelava bonsaja-smrekce) za razvijanje ročnih spretnosti,
kreativnosti in estetskega občutka.

Dodatna strokovna izobraževanja :


Angleški seminar (48 ur),
geologija (10 ur),
kako biti uspešen učitelj (10 ur),
zgodnje osebnostne motnje (86 ur),
krizna intervencija (32 ur),
svetovanje-terapija-supervizija (66 ur),
prvi interviju in procesna diagnostika (32 ur),
supervizija (64),
enureza-enkopreza (32 ur),
psihoterapija - teorija (44 ur).
Bojan Turunčič prof.
Highslide JS

Za Šole!

Spodbuda ustvarjalnosti in inovacijam naj bi na podlagi vseživljenjskega učenja postala
ključni dejavnik za razvoj osebnih, poklicnih, podjetniških in socialnih kompetenc.
Ustvarjalnost zajema velik del učnega načrta v zgodnjih letih šolanja, vendar pa se ta del med
izobraževanjem učencev drastično zmanjša.
Eden izmed velikih izzivov izobraževalnih sistemov je torej, kako iskrico ustvarjalnosti
ohraniti pri otrocih in mladih.
Odzivi so na primer vključevali večje poudarke na ustvarjalnih predmetih,
razvoj novih pristopov k učenju in spodbujanje različnih zunajšolskih dejavnosti.


Več v pdf dokumentu: Klikni tu...;

Učni pripomočki

Človek je popoln samo takrat, ko se igra...
Friedrich Schiller


Več v pdf dokumentu: Klikni tu...;

Mnenja

Didaktične igre so zelo dobrodošle pri pouku, saj ga lahko popestrijo in pomembno prispevajo
k socialnemu vidiku učenja, ki je v današnjem času zelo priporočljivo in zaželjeno,
saj učenci vse več časa presedijo za računalnikom.
Didaktične igre so namenjene osnovnošolcem, nekatere tudi srednješolcem.
Oblikovane so v obliki kartončkov – kart, na katerih je informacija – vsebina.
Informacija na licu kartončka je jasna in usklajena z obravnavano vsebino v učbeniku.
S kognitivnega vidika je na posameznem kartončku ustrezno število enot informacije,
kar je pomembno pri nadaljnji uporabi informacij, ki jih učenci –dijaki pri didaktični igri obdelujejo.
Didaktične igre upoštevajo temeljna didaktična načela.
Posamezni komplet določene didaktične igre s sistemom in pravili po načelu primernosti,
postopnosti in sistematičnosti omogoča, da se z odvzemanjem določenih sklopov vsebin (kartončkov)
iz posameznega kompleta, dinamičnost in didaktična vrednost igre ne spreminja.
Didaktične igre lahko potekajo v dvojicah, lahko pa v manjših skupinah učencev.
Didaktične igre lahko uporabimo za popestritev dela med rednim poukom, pri dopolnilnem ali dodatnem pouku;
prav tako jih lahko uporabimo v oddelkih podaljšanega bivanja in pri delu z učenci s posebnimi potrebami.
Didaktične igre lahko uporabimo v vseh fazah učne ure (v uvodnem delu, pri obravnavi nove učne vsebine,
pri utrjevanju znanja) in tudi v prostem času.

V Ljubljani, 14. 1. 2010

Prof. dr. Milena Ivanuš Grmek


Mnenje o didaktičnih igrah ABC enka, Poučna enka in Nepravilni glagoli :

Menim da so predstavljene didaktične igre uporabne za popestritev dela med rednim poukom,
dopolnilnim in dodatnim poukom, pri individualnem pedagoškem delu in predvsem primerne za uporabo
v oddelkih podaljšanega bivanja. Didaktične igre so po mojem mnenju manj uporabne za
spoznavanje novih vsebin, bolj pa za ponavljanje in utrjevanje predhodno predstavljene učne snovi.
Zaradi dejavnikov naključnosti in sreče omogočajo večjo motiviranost učencev in bolj zabavno učenje.
Predlagam vam tudi, da za Nepravilne glagole (3) bolj natančno oblikujete navodila,
ki morajo biti lektorirana. Za igro enka učenci pravila verjetno poznajo, a kljub temu bi bilo primerno,
da v zaporedju korakov opišete, kako se igra. Veliko uspeha pri preizkušanju in uporabi.

v Mariboru, 20. januarja 2010

dr. Melita Kukovec Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofska Fakulteta UM :


Kratka reecenzija iger s kartami avtorja Bojana Turunčiča :


Na podlagi pogovora z avtorjem Bojanom Turunčičem in predstavitve didaktičnih iger s kartami
(Merske enote in decimalne predpone, Poučna enka, Klicano število in Aritmetika) dajem k omenjenim igram
naslednje komentarje: Igre s kartami so po meni dostopnih informacijah avtorjeva izvirna nadgradnja
nekaterih obstoječih iger s kartami z nekoliko spremenjenimi pravili in dodanimi didaktičnimi vsebinami.
V osnovi so namenjene učencem v osnovni šoli, primerno nadgrajene pa lahko tudi ostalim.
Avtor je po skupnem pogovoru v revidiranih navodilih upošteval predloge popravkov pravil,
ki bi lahko bila sporna s stališča korektne izgradnje nekaterih matematičnih pojmov.
V primerjavi s trenutnimi poudarki didaktičnih iger, kjer je v ospredju učenje z odkrivanjem in uporaba večpredstavnosti izbranega matematičnega koncepta za razvijanje konceptualnih in problemskih
matematičnih znanj, se omenjene igre osredotočajo na razvijanje osnovnih in proceduralnih
matematičnih znanj (priklic dejstev in utrjevanje proceduralnih znanj).
Tak tip iger zaradi tega ni manj primeren ali zaželen, le njihovo uporabo je potrebno primerno
vključiti v proces izgradnje znanja, npr. v fazi utrjevanja osnovnih pojmov in procedur
(do rutinske ravni ter za pohitritev učenčevih zmožnosti sklepanja in računanja) ali v fazi vzdrževanja znanja za
določeno skupino učencev. V splošnem imajo igre s kartami v primerjavi s sodobnimi računalniškimi aplikacijami
prednost v tem, da spodbujajo delo v skupinah in med vrstniško učno komunikacijo,
zato so lahko dragoceno dopolnilo ostalim didaktičnim pristopom bodisi pri pouku matematike
bodisi pri drugih šolskih aktivnostih (npr. delo v oddelkih podaljšanega bivanja, …).
Morebitne korekcije pravil in druge potrebne popravke kot tudi primernost in sprejetost iger
s strani učencev pa je že in še bo razkrila uporaba teh iger v neposredni učni praksi,
kar avtorja zavezuje k permanentni evalvaciji iger.

v Mariboru, 08. 01. 2010

Mag. Samo Repolusk asistent

Kontakt


Bojan Turunčič
Kontaktirate me lahko na:
Email:klicem.stevilo@gmail.com
Telefon: +386 51 416 089
AJPES: Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo .
Zaporedna številka 15627